Công ty HUD8 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty HUD8 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 25/4/2014, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013; Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty… Năm 2013, các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 179% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 200% kế hoạch; mức chia cổ tức là 20% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Công ty HUD8 và đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được của năm 2013, tiếp tục chủ động trong công tác phát triển dự án, duy trì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu tại Đại hội