Ban Giám đốc Công ty làm việc với các phòng ban và đơn vị thành viên

Ban Giám đốc Công ty làm việc với các phòng ban và đơn vị thành viên

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, trong các ngày 15, 17 và 24/7/2019, Ban Giám đốc Công ty đã làm việc với các phòng ban tham mưu và đơn vị thành viên. Tại các buổi làm việc, Ban Giám đốc Công ty đã nghe các đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, những thuận lợi, khó khăn, các đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị.

Tại các buổi làm việc, Ban Giám đốc cùng các phòng ban, đơn vị đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận và đi thẳng vào những vấn đề vướng mắc cần giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp tại mỗi đơn vị, đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty đã phát biểu kết luận, ghi nhận tình hình thực tế và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của mỗi đơn vị. Đồng thời, đồng chí đề nghị các phòng ban, đơn vị cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Công ty và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung nguồn lực chủ động triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm với quyết tâm cùng chung sức để Công ty HUD8 thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.