Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. Chi tiết xin mời quý vị cổ đông xem tại đây!