Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Công ty HUD8 trân trọng báo cáo tình hình quản trị năm 2020. Xin mời quý vị cổ đông xem nội dung báo cáo tại đây.