Công ty HUD8 trân trọng gửi tới quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quý vị cổ đông vui lòng tải tại đây!