Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Công ty HUD8 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, …

Đại hội đã thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, bà Trần Thị Quỳnh Hoa được Đại hội chấp thuận cho thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Ngọc Hải – Phó Giám đốc Công ty được Đại hội bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Xin mời quý vị cổ đông xem Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Ngọc Hải tại đường dẫn dưới đây:

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Ngọc Hải