Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty HUD8

Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty HUD8

Kính gửi: Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 xin công bố:

  1. Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
  2. Đều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty HUD8.

Xin mời quý vị cổ đông xem nội dung chi tiết theo đường link dưới đây:

Bien ban kiem phieu lay y kien co dong

Nghi quyet DHDCD

Dieu le sua doi, bo sung cua Cong ty HUD8