Đại hội đồng cổ đông

Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty HUD8

Kính gửi: Quý cổ đông. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 xin công bố: Biên bản kiểm

Xem tiếp