Thông tin cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Quang Phong – Thành viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Quang Phong – Thành viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông

Xem tiếp
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Biên bản thanh lý hợp đồng và các phụ lục hợp đồng với người có liên quan – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Biên bản thanh lý hợp đồng và các phụ lục hợp đồng với người có

Xem tiếp
Công bố Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Phạm Quang Yên – Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tài chính kế toán Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

Xem tiếp