Thông tin cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Ngày 30/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã họp và thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với

Xem tiếp

Ngày 16/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã thông qua Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng

Xem tiếp
Call Now Button