Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty HUD8 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

Xem tiếp
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Ngày 30/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã họp và thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với

Xem tiếp
Call Now Button