Tin công ty

Kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân người đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD8 năm 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 3431/HD-HUD ngày 23/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về việc kiểm

Xem tiếp
Chi bộ HUD8 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 454-KH/ĐU ngày 24/10/2016 của Đảng ủy Tổng công ty HUD, ngày 21/12/2016 Chi bộ Công ty HUD8

Xem tiếp