Công ty HUD8 trân trọng công bố bản cung cấp thông tin của Người nội bộ mới bao gồm:

1. Ông Nguyễn Phúc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người đại dện theo pháp luật của Công ty.

3. Ông Lê Minh Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ông Lê Quang Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây!