Công bố bản cung cấp thông tin của Người nội bộ mới

Công ty HUD8 trân trọng công bố bản cung cấp thông tin của Người nội bộ mới bao gồm:

1. Ông Nguyễn Phúc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người đại dện theo pháp luật của Công ty.

3. Ông Lê Minh Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ông Lê Quang Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây!