Công ty HUD8 trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM:

  1. BCTC riêng

2. BCTC hợp nhất