Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thay đổi Thành viên HĐQT

Kính gửi quý vị cổ đông!

Công ty HUD8 xin công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Xin mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây!