Công bố đơn xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty (xem chi tiết tại đây)