Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mẫu hợp đồng vay vốn được Hội đồng quản trị thông qua

Tải Nghị quyết và mẫu hợp đồng Tại đây