Công bố Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 06/3/2019 của Thanh tra Bộ Tài chính

Ngày 06/3/2019, Thanh tra Bộ Tài chính có Quyết định số 30/QĐ-TTr về việc thu vào tài khoản tạm giữ các khoản tiền phát hiện qua thanh tra tài chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Xem Quyết định tại đây!