Ngày 09/12/2022, Công ty HUD8 đã  ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, chi tiết xin vui lòng xem tại đây!