Công bố thông tin về việc Công ty HUD8 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 03/01/2019, Công ty HUD8 đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt về việc kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018.

Tải tệp tại đây!