Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

Ngày 28/9/2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021. Xin mời quý cổ đông xem nội dung hợp đồng tại đây!