Công bố thông tin về việc thay đổi Người nội bộ của Công ty

Công ty HUD8 trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Người nội bộ của Công ty: Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Phúc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hải giữ chức Giám đốc Công ty. Chi tiết xin vui lòng tại đây!