Công ty HUD8 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Thông báo nhân sự HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Trân trọng