Hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xin mời quý vị cổ đông xem tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo các file dưới đây!

1.Thông báo mời họp

2.Thông báo đề cử ứng viên HĐQT

Chuong trinh DH

Giấy đăng ký dự ĐH

Giay UQ tham du DH

Thư đề cử ứng viên HĐQT

Mẫu sơ yếu người được đề cử

Quy che lam viec

Quy che bau bo sung HDQT

Báo cáo KQSXKD

Báo cáo của HĐQT

BC cua BKS

To trinh Dai hoi

Du thao Nghi quyet DHDCD

Thong tin ung vien HDQT