HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Sáng ngày 25/4/2017, Công ty HUD8 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.956.000 cổ phần, chiếm 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2016, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2017-2021 của Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo tài năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022,…

Về kết quả sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2012-2016, Công ty HUD8 đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế của cả giai đoạn đều vượt mức kế hoạch (doanh thu đạt 112%, lợi nhuận sau thuế đạt 151%, nộp ngân sách đạt 124%), vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển, quyền lợi cổ đông được đảm bảo (cổ tức bình quân hằng năm đạt 16,4%).

Về nhiệm vụ kế hoạch, trước những thời cơ và thách thức được nhận định trong giai đoạn 2017-2021, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã được trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, sự ủng hộ của các cổ đông và sự giúp đỡ có hiệu quả của Công ty mẹ – Tổng công ty HUD, Công ty HUD8 phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2017-2021 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Xuân Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Phúc Khánh.

2. Ông Trần Đình Vọng.

3. Ông Ngô Doãn.

4. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa.

5. Bà Phùng Thị Phương Anh.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên:

1. Bà Phan Thị Minh Hương.

2. Ông Dương Anh Tuấn.

3. Ông Đỗ Quang Phong.