HUD8 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019

HUD8 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 20/6/2019 tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban Công ty.

Hội nghị đã thảo luận và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, các giá trị vốn đầu tư, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước thực hiện trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt mức từ 100% đến 104% so với kế hoạch. Các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành theo mục tiêu đề ra. Đối với một số hạn chế, tồn tại, Công ty sẽ tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Với nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm, hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua một số mục tiêu và giải pháp thực hiện, với quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.