Sáng ngày 26/5/2020, tại Khu Xuân Phương Garden, Công ty HUD8 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.660.100 cổ phần, chiếm 96,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, …

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty HUD8 đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện đều đạt và vượt mức kế hoạch, vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Cụ thể các chỉ tiêu thực hiện như sau:

– Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ:     166,81 tỷ đồng đạt 100,0% kế hoạch;

– Tổng giá trị vốn đầu tư:                    152,21 tỷ đồng đạt 100,3% kế hoạch;

– Tổng doanh thu, thu nhập khác:       183,95 tỷ đồng đạt 113,8% kế hoạch;

– Lợi nhuận trước thuế:                         19,53 tỷ đồng đạt 100,8% kế hoạch.

Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, trước những thời cơ và thách thức được nhận định, đặc biệt là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Công ty HUD8 tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã được trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, sự ủng hộ của các cổ đông và sự giúp đỡ có hiệu quả của Công ty mẹ – Tổng công ty HUD, Công ty HUD8 phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đương nhiệm