Sáng ngày 18/4/2023, Công ty HUD8 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty

Năm 2022 là một năm khó khăn toàn diện của ngành bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản đã đối mặt với những khó khăn lớn về nguồn vốn, về lãi suất cho vay và thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty HUD8 đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD. Kết thúc năm 2022, doanh thu của Công ty đạt 124,04 tỷ đồng (đạt 110,7% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 18,79 tỷ đồng (đạt 250,7% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 13,86 tỷ đồng (đạt 269,9 % kế hoạch); vốn góp của các cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý được kiện toàn, các chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện. Với kết quả SXKD trên, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2022 là 10%.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông

Năm 2023, dự báo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chủ trương kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc cấp phép dự án mới, các ngân hàng siết chặt tín dụng,… Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022 và nhận định những yếu tố khách quan, chủ quan trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty HUD8 đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Trước khi kết thúc Đại hội, toàn bộ các tờ trình của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.