HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Để chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu HUD8 trên Sở Giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, ngày 07/8/2018 Công ty HUD8 đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.703.000 cổ phần, chiếm 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công

Sau khi nghe Hội đồng quản trị báo cáo, Đại hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi.
  2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  3. Kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  4. Ủy quyền cho Hội đồng quan trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.