HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Sáng ngày 21/3/2018, Công ty HUD8 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.810.000 cổ phần, chiếm 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Ngô Doãn – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty; phương án phân phối quỹ đầu tư phát triển, phân phối lợi nhuận,…

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty HUD8 đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện đều vượt mức kế hoạch, vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Với kết quả đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 22%.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội

Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, trước những thời cơ và thách thức được nhận định, Công ty tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã được trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, sự ủng hộ của các cổ đông và sự giúp đỡ có hiệu quả của Công ty mẹ – Tổng công ty HUD, Công ty HUD8 phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Xuân Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.