Công ty HUD8 xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty và báo cáo tài chính hợp nhất). Xin mời quý vị cổ đông tải files báo cáo theo đường link dưới đây:

  1. BCTC rieng nam 2019

2. BCTC hop nhat nam 2019