Công ty HUD8 xin công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

  1. BCTC riêng HUD8 2022
  2. BCTC hợp nhất HUD8 2022