Ngày 20/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!