Công ty HUD8 trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2023. Chi tiết xin vui lòng xem tại tại đây!