Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 hoạt động theo định hướng phát triển chung của Tổng Công ty:

+ Đóng vai trò định hướng thực hiện chiến lược phát triển đô thị và nhà ở Việt Nam

+ Tham gia điều tiết thị trường bất động sản, tập trung phát triển nhà ở cho các đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

+ Nhân rộng mô hình khu đô thị mới ra các địa phương trên cả nước.

+ Phát triển đô thị và nhà ở, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng, môi trường để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Trong tương lai, Chúng tôi tiếp tục phát huy những thế mạnh để tạo nên nền tảng vững chắc, đồng thời luôn luôn đổi mới phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại nhằm gây dựng

“Niềm tin cho cuộc sống mới”