Công ty HUD8 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung chi tiết xin mời quý cổ đông xem Nghị quết của Hội đồng quản trị tại đây!