Để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, ngày 05/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây!