Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Biên bản thanh lý hợp đồng và các phụ lục hợp đồng với người có liên quan – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Xin vui lòng xem tại đây.