Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019. Xin mời quý vị cổ đông xem nội dung Nghị quyết tại đây!