Ngày 30/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã họp và thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị xin mời xem tại đây.