Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của Công ty HUD8, ngày 04/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã họp và thông qua Nghị quyết đều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, xin mời quý cổ đông xem Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT tại đây!