Xem Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 tại đây!