Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tải về tại đây!