Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tải về tại đây!