Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty HUD8 trân trọng thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của ông Lê Quang Phong – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Xem nội dung thông báo của ông Lê Quang Phong tại đây!