Thông báo danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017, có quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

Tải về tại đây!