Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi quý cổ đông Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Văn bản và phiếu lấy ý kiến  cô đông vui lòng tải tại đây