Công ty HUD8 trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!