Công ty HUD8 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về nhân sự giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Chi tiết xin mời xem Biên bản họp Ban kiểm soát tại đây!