Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Ngày 28/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã có thông báo số 45/TB-HĐQT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội). Theo đó, ngày tổ chức Đại hội dự kiến là 10/4/2019.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty thay đổi thời gian họp Đại hội sang ngày khác trong tháng 4/2019.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website: http://www.hud8.vn/

Trân trọng!

File đính kèm!