Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Công ty HUD8 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chi tiết xin vui lòng xem tại đây!